Politika privatnosti, zaštite i korišćenja ličnih podataka

DEKRA je u Srbiji osnovana od strane DEKRA Arbeit Group i deo smo međunarodne korporacije DEKRA SE sa sedištem u Stuttgartu, Nemačka.

Naša privredna društva koja deluju u sklopu naše grupacije pružaju usluge iz domena ljudskih resursa, istraživanja tržišta, marketinga te ostalih registrovanih delatnosti su:

DEKRA zapošljavanje d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Beograd, M.B. 20033576

(DEKRA zapošljavanje obavlja delatnost na osnovu broja rešenja: 023-03-00048/2005-03 od dana 17.11.2005., izdato od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije).

DEKRA outsourcing d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Beograd, M.B. 20798033

(Na osnovu rešenja BD6120/2012 Agencije za privredne registre društvo je evidentirano kao Agencija za privremeno zapošljavanje sa šifrom pretežne delatnosti 7820 – Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje)

DEKRA se obavezuje da će štititi i poštovati Vašu privatnost pa stoga ovim dokumentom želimo da pojasnimo način rada i naše namere.

 

Terminologija:

Termine tj. nazive koje  koristimo u ovoj Politici, čime mislimo na dokument „Politika privatnosti, zaštite i korišćenja ličnih podataka“, želimo detaljno i razumljivo obrazložiti.

U  ovoj Politici obraćaćemo Vam se kao „Kandidat“ ili „Saradnik“ ili „Vi“.

Pri korišćenju termina „Nama“ ili  „Društvo“ ili „DEKRA“ mislimo na gore nabrojane pravne osobe u Srbiji kao deo DEKRA Arbeit Group-e.

DEKRA putem svojih i sestrinskih društava pruža različite usluge kao što su: posredovanje pri zapošljavanju, ustupanje  radnika, pridobijanje i selekcija kandidata, testiranja, procene, razvoj karijere, osposobljavanje i obrazovanje, outplacement, internacionalna radna mobilnost, istraživanje tržišta, marketinške usluge, usluge promocije, administracije, ispitivanje javnog mnijenja te ostale registrovane delatnosti („Naše usluge“).

Kod obavljanja Naših usluga koristimo razna IT i komunikaciona rešenja. U nekim slučajevima DEKRA koristi mrežne stranice ili društvene mreže, fiksnu ili mobilnu telefoniju, razne prilagođene platforme kao što su DEKRA HR-net, DEKRA web i ostala softverska rešenja.

Namera nam je da Vam time omogućimo pretraživanje i prijavljivanje na poslove koje oglašavamo, a koji odgovaraju Vašim interesima, sposobnostima i/ili iskustvima na područjima za koja ste izrazili interes za rad ili saradnju.

Pri našem radu i interakciji sa Vama doći ćemo do raznih podataka koje Vam mogu pomoći pri Vašoj identifikaciji što u ovoj Politici nazivamo „lični podatak“.

 

Lični podaci koje DEKRA prikuplja i obrađuje:

•    Vaše ime i prezime,  datum rođenja, mesto rođenja, podaci za kontakt, kvalifikacije (obrazovanje, edukacije, reference), dokumenti koji dokazuju Vaš identitet, pravo na rad i svi drugi podaci koje ste naveli u biografiji

•    U slučaju da se prijavite koristeći Vaš profil ili račun na društvenim mrežama: podatke Vašeg profila

•    U slučaju da nas kontaktirate možda ćemo sačuvati evidenciju o toj korespondenciji

•    Možemo potencijalno prikupljati podatke o Vašim posetama na našim web stranicama

•    Mogli bismo takođe prikupljati obaveštenja u marketinške svrhe i analize, uključujući obaveštenja o Vašim odgovorima na elektronsku poštu, sms, telefon i ostale marketinške kampanje

•    Moguće je da nam šaljete fotografije i/ili video zapise Vaše pristupnosti na treninzima ili sličnim događajima

 

Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka:

DEKRA prikuplja i obrađuje lične podatke:

 • Da Vam pruži usluge koje od nas očekujete. Traženje  posla/ustupanja/saradnje na koje  se prijavljujete. Pomoć kod osposobljavanja, razvoja karijere i napredovanja. Ovo uključuje slanje Vaše biografije potencijalnim poslodavcima ili partnerima na razmatranje i obaveštavamo Vas o mogućnostima rada ili saradnje putem elektronske pošte, telefona, pošte i/ili drugih komunikacionih metoda
 • Uz Vašu saglasnost možemo Vaše kontakte koristiti u svrhu direktnog marketinga, na primer putem elektronske pošte, poruka ili telefona
 • Potencijalno u svrhu proučavanja i statističkih i analitičkih istraživanja
 • Kod ispunjavanja pravnih, zakonskih i regulatornih obaveza
 • Vaše lične podatke možemo takođe obraditi radi unapređivanja sigurnosti i zaštite ljudi, prostora, sistema i opreme, za praćenje usklađenosti s internim politikama i postupcima, za upravljanje komunikacijskim i ostalim platformama koje koristi DEKRA Arbeit Group, te kod ispitivanja i odgovaranja na pritužbe

 

Da li  ste u obavezi da date lične podatke?

Niste u obavezi da date Vaše lične podatke,ali ukoliko ih nemamo, nemoguće je ostvariti poslovnu saradnju te nismo u mogućnosti da Vam pružimo usluge.

 

Obrađivanje ličnih podataka bez  ljudskog posredovanja.  

Ponekad obrađujemo vaše lične podatke bez ljudskog posredovanja. DEKRA može koristiti sisteme obrade i automatizovano donositi odluke (profilisanje) kako bi poslovnim klijentima i Vama pružili uslugu.

 

Rok čuvanja ličnih podataka

DEKRA pohranjuje Vaše lične podatke na rok do 2 godine. U slučaju da ste uspešno pronašli posao preko nas, DEKRA će morati duže zadržati Vaše lične podatke kako bi se udovoljilo važećim pravnim i ugovornim obvezama.

 

Prenošenje ličnih podataka trećim licima

Otkrivamo Vaše lične podatke trećim licima kako bi ispunili ranije navedene svrhe. To činimo u slučajevima ili prema:

 • Dobavljačima. Možemo npr. uključiti dobavljača da za nas obavlja administrativne ili operativne poslove kako bi unapredili odnos s Vama. Dobavljač(i) će biti vezani ugovorenim i zakonskim obavezama u svrhu zaštite poverljivih Vaših ličnih podataka te će imati pristup samo Vašim ličnim podacima za potrebe obavljanja njihovih funkcija.
 • Našim poslovnim klijentima/budućim poslodavcima: delićemo Vaše lične podatke našim poslovnim klijentima koji nude poslove/zadatke koje bi Vas mogli zanimati, odnosno koji su zainteresovani Vašim profilom. Oni su obavezani ugovornim i drugim obvezama o poverljivosti u odnosu na Vaše lične podatke
 • Delićemo vaše lične podatke vladinim organima, policiji, regulatornim ili organima za sprovođenje zakona ako utvrdimo, isključivo na temelju vlastite procene, da smo zakonski obavezni odnosno ovlašćeni tako da postupimo ili ukoliko bi to bilo razumno učiniti.

 

Vaša prava

 • Pravo na pristup i dobijanje kopije Vaših ličnih podataka koji se obrađuju.

Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od Vaših ličnih podataka. U slučaju kada obrađujemo Vaše lične podatke, možete ostvariti pristup Vašim ličnim podacima i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam pošaljemo kopiju Vaših podataka u elektronskom obliku. Isto zatražite na adresu elektronske pošte: dpo.rs@dekra.com

 • Pravo na ispravak Vaših Ličnih podataka.

Ukoliko dokažete da lični podaci koje posedujemo o Vama nisu tačni, možete zatražiti ispravak netačnih ličnih podataka na adresu elektronske pošte: dpo.rs@dekra.com

 • Pravo na brisanje.

U određenim okolnostima imate pravo zatražiti da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka i / ili brisanje ličnih podataka koji se na Vas odnose. Zahtev za brisanjem ličnih podataka koji se na Vas odnose možete podneti u bilo kojem trenutku, a DEKRA će proceniti da li Vaš zahtev za brisanjem treba odobriti. Pravo na brisanje uslovljeno je zakonskim pravima ili obvezama koje možda moramo poštovati radi zadržavanja podataka. Zahtev za brisanjem ličnih podataka možete zatražiti na adresu elektronske pošte: dpo.rs@dekra.com

 • Pravo na prigovor.

Ukoliko smatrate da su Vaša prava prekršena imate pravo na prigovor.

U svrhu ostvarivanja Vaših prava, prijavite se na elektronsku poštu na sledeću adresu: dpo.rs@dekra.com

Ukoliko nam se obratite e-poštom u svrhu ostvarivanja Vaših prava DEKRA od Vas može zatražiti identifikaciju pre postupanja po Vašem zahtevu.

 

Nivo zaštite ličnih podataka u DEKRA sistemu

DEKRA štiti Vaše lične podatke najsavremenijim IT tehnologijama i sistemima fizičke zaštite. Svi DEKRA zaposleni postupaju u skladu s internim protokolima i procedurama te ovom Politikom, a sve u svrhu osiguravanja Vaše privatnosti i onemogućavanja potencijalne zloupotrebe istih.

 

Kontakt

Ako imate pitanja u vezi ove Izjave ili biste želeli dodatne informacije o načinu zaštite i želite kontaktirati DEKRA zaposlenog za zaštitu ličnih podatka – Data Protection Officer (DPO),  molimo Vas pošaljite nam elektronsku poštu na: dpo.rs@dekra.com